През пролетта на 2021 година се навършват 60 години от началото на организирана дейност по автоматизация в България, чието начало е поставено с няколко правителствени документа, в резултат на които на 1 април 1961 година е създадена Централната развойна база по автоматизация (ЦРБА). Следващата година ЦРБА е трансформирана в Научно-изследователски институт по приборостроене и автоматизация (НИПКИПА), а не след дълго на базата на НИПКИПА се създават два института – по приборостроене (НПКИП) и по автоматизация (НИПИА). Под последното наименование – Централен научноизследователски и проектантски институт по комплексна автоматизация на производството (ЦНИКА)– той съществува до 2000 година, когато в резултат на настъпилите структурно-икономически промени на негова база от сътрудници на Института се създадоха редица фирми с частен капитал. Тези фирми в съвкупност запазиха предмета на дейност на Института и се реализират успешно на вътрешния и международния пазар. Изминалите 60 години са период на утвърждаване, внедряване на разработки на световно ниво в структуроопределящи предприятия на машиностроенето, електрониката, транспорта, селското стопанство в страната и чужбина.
В периода 1996-1998 г с финансиране на Германското правителство в ЦНИКА беше внедрен проект за преструктурирането му в Технологичен център, което отговаряше на съвременните тенденции на подпомагане на новосъздавани и рзвиващи се фирми. Такива бяха всички фирми, разположени на територията на института. Проектът подпомогна младите фирми в тяхното развитие и утвърждаване, както и да се запази научният и иновативен персонал на института.
.Тези, които създадоха ЦРБА/ ЦНИКА, напуснаха този свят. Останахме ние – поколението техни ученици, за да продължим делото им и да оставим за следващите поколения описанието за направеното от тях. В този сборник в хронологичен ред са дадени творческите биографии и ролята им за развитието на ЦНИКА на ръководителите на Института в тези 60 години.
В този период на създаване на научно-техническата база на автоматизацията се формираха редица нови звена. Едно от тях е Централна лаборатория по автоматизация (ЦЛА), чиято кадрова основа поставиха специалисти от НИПИА/ЦНИКА.
Моменти от чествания на предишни годишнини - ЦНИКА-50
Паралелно със създаването и развитието на научно-техническата база за промишлена автоматизация, бяха предприети мерки за подготовка на специалисти по автоматизация във висшите технически учебни заведения.
Тази година се навършват 60 години от създаването на катедра „Промишлена автоматика“ в Техническия университет – София с първи ръководител проф. Николай Делчев Наплатанов. По-късно тя се разделя на 3 катедри, които слагат началото на Факултет Автоматика .
В периода след 1970 г. бяха създадени катедрите по автоматизация в техническите университети в страната:
Химико-технологичен и металургичен институт-София – 1970 г.
Технически университет Варна - 1970 г.
Минно-геоложки университет-София 1970 г..
Русенски университет „Ангел Кънчев“- 1973 г. ,
Университет по хранителни технологии - Пловдив – 1973 г.
Технически университет - Габрово - 1984 г.
Технически университет - филиал Пловдив - 1986 г.