професор Коста Бошнаков- председател на САИ

доцент Веселин Акиванов - изпълнителен директор

инж. Евгения Димитрова - секретар

АДРЕС   Н А   С А И :

1000 София
ул."Раковски" 108, стая 415
тел. 02 987-61-69
факс:02 987 93 60

e-mail: sai.bg.office@gmail.com