2017

27 април от 16.00 ч.
зала 4 на НДНТ
ул. „Раковски” 108
"Клетъчно Невронни Мрежи " - проф. Анжела Славова


2016

24 ноември от 16.00 ч.
зала 2 на НДНТ
ул. „Раковски” 108
"Керамични сензори – разработване и приложение" - проф. Тошко Ненов
25 февруари от 16.30 ч.
зала 105А на НДНТ
ул. „Раковски” 108
"Ролята на оператора за проекция при редуциране на реда на модела" - доц. д-р. Камен   Перев от ТУ - София
27 януари (сряда) от 17 ч.
зала 3 на НДНТ
"Моделно предсказващо управление – методи и приложения" - доц. д-р. Александра   Грънчарова от ХТМУ - София

2015

5 ноември 16 ч.
зала 2 на НДНТ
"Компютърно моделиране на елементи от човешката интуиция" - доц. д-р. Георги   Менгов от СУ

28 май 16 ч.
зала 2 на НДНТ
"Оптимизация – класически резултати и тенденции на развитие" - проф. дтн. Стоян   Стоянов от ХТМУ - София

26 февруари "Някои приложения на йерархичния подход" - проф. дтн. Красимира   Стоилова
от Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН

2014

28 ноември "Математическо моделиране и управление на процеси при пречистване на отпадъчни води" " - проф. д-р. Коста   Бошнаков
от ХТМУ – София


27 февруари "Големите данни (Big Data) – проблеми и предизвикателства " - проф. д-р. Гриша   Спасов
от Технически университет – София, филиал Пловдив


2013

26 ноември "Някои възможности за приложение на невронните мрежи в теорията и инженерната практика" - проф. д-р. Валери   Младенов
от Технически университет – София
10 април "Синтез на размити регулатори за робастно управление на процеси" - проф. д-р. Снежана   Йорданова от Технически университет – София
13 февруари "Кварцови температурни сензори" - чл.кор. проф. Лозан Спасов 


2012

6 декември "Нови устойчиви алгоритми за обучение на интелигентни структури с приложение при адаптивните системи" - проф. Андон Топалов, Технически университет – София, Филиал – Пловдив 
5 септември „How Advanced Analytics Can Help Resolving Business Problems?” - Arthur Cordon, USA
28 юни „Из историята на изчислителната техника в България” акад. К. Боянов
17 май „Проблеми на технологичното и иновационно развитие на България” акад. В. Сгурев
11 април „Интелигентни системи за управление в роботиката” проф. д-р И. Калайков, Швеция
4 април „Минало, настояще и бъдеще на автоматиката и информатиката” проф. Т. Петков
14 март "Разпознаване на образи - проблемни и дискусионни въпроси" - проф. М. Младенов, РУ "А. Кънчев"
18 януари „Съвременни подходи за проектиране на информационно управляващи системи” проф. д-р И. Бачкова


Вашите мнения и препоръки за САИ може да изпратите на: sai@infotel.bg