СЪЮЗ ПО АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

„Джон Атанасов”

 

 

Съюзът по автоматика и информатика „Джон Атанасов” (САИ) е творческо-професионално сдружение с идеална цел, което обединява специалисти и организации по автоматика и информатика в Република България. Създадено е през 1990 г. от инициативна група водещи в областта специалисти.

През досегашния период САИ се утвърди като най-голямата творческо-професионална организация в страната. Членове на САИ са най-изявените наши учени и специалисти, научни организации, учебни заведения и катедри, частни и държавни фирми от цялата страна.

 САИ е регистриран като сдружение – юридическо лице с нестопанска цел. Офисът се помещава в сградата на НДНТ – София.

САИ е член-основател на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) и член на CEPIS (Съвет на европейските общества по информатика); чрез ФНТС е член на IFAC, Световната инженерна организация и Европейската инженерна организация (ФЕАНИ). Има договор за сътрудничество с IEEE. Осъществява контакти и сътрудничество със сродни сдружения и институции от страната и чужбина.

По инициатива на САИ през 2007 г. Министерският съвет на Република България утвърди 4 октомври – рожденния ден на Джон Атанасов за професионален празник на специалистите по информационни технологии, компютърна техника и автоматика.

 

Цели

Основните цели на САИ са:

● Да обединява усилията на своите членове за активно участие при вземането на решения и

   реализацията им в развитието на икономиката, научните изследвания и научно-

               техническите приложения в страната в името на народното благоденствие и

   общочовешките ценности.

● Да представлява и защитава творческо-професионалните интереси и обществения  

   престиж на своите членове пред държавни, обществени и стопански институции у нас и в

   чужбина.

● Да създава условия за непрекъснато повишаване на знанията, квалификационното и

   професионално равнище на съюзните членове.

● Да представлява общността на специалистите по автоматика и информатика в сродни

   международни и чужди организации и да съдейства за развитието на активни творчески

   контакти в международния научно-технически живот.

 

Членство в САИ

Членуването в САИ означава поддържане на постоянни професионални и делови контакти, съдействие за професионална реализация у нас и в чужбина, взаимна информираност и подпомагане, съпричастност в решаването на проблемите и насоките за развитие на автоматиката и информатиката.

 

Право на членство в САИ имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, работещи в областта на автоматиката и информатиката, които приемат устава.

Членството в САИ не създава пречки за членуване в други творческо-професионални организации.

♦ Членовете на САИ имат право на:

·   намалени такси за участие в научно-техническите мероприятия на САИ и за публикуване в списание “Information Technologies and Control”;

·    участие в конкурси за специализация в чужбина чрез фонд “Г. Генев” на ФНТС;

·    безплатно ползване на наша и чужда литература, научно-технически видеофилми и други информационни материали

·    Чрез членството на ФНТС във ФЕАНИ, САИ може да съдейства на своите членове да получат диплома “европейски инженер”.

 

  Членовете на САИ се приемат по тяхна молба (заявка) от структурните звена или ръководните органи на САИ. Членството се удостоверява с членска карта (за физическите лица) или с удостоверение (за юридическите лица).

♦ Членовете на САИ могат да членуват в неограничен брой структурни звена на САИ, като плащат членския си внос само на 1 място.

 

Годишният членски внос за 2018 г.

За физически лица е:

·    Категория А – 20 лв. (с получаване на списанията „Автоматика и информатика” и „Information

     Technologies and Control

·    Категория Б – 15 лв. (с получаване на едно от списанията по избор)

·    Категория В – 10 лв.

·    За студенти, пенсионери и безработни членският внос е с 50% намаление

      За юридически лица

·    по договаряне, но не по-малък от 100 лв.

 

Организационна структура

Организационната структура на САИ се изгражда на принципите на доброволност, демократичност и общи интереси по инициатива на членовете на Съюза

·   Членовете на САИ могат да се обединяват доброволно в дружества, клубове, секции и

     национални творческо-професионални организации на основата на териториални,

     производствени или научно-технически интереси.

·   Структурните звена на САИ провеждат самостоятелно своята дейност в рамките на Устава и

     решенията на ръководните органи на САИ.

 

Национални творческо-професионални организации на САИ са:

· Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ). Една от най-интересните и полезни инициативи на общността е създаването на БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ като неразделна част от европейското и световното образователно пространство. От 2000 г. АОКСИТ е организатор на ежегодната международна конференция  по компютърни системи и технологии – КомпСисТех.

·  Български национален комитет за ИФАК, който представлява България в ИФАК (Международната федерация по автоматично управление) и координира провеждането на съвместни или под егидата на ИФАК мероприятия.

· IEEE Joint Chapter of Bulgaria – IM/CS/SMC

· v (HDL) – Общество

 

        Ръководство

        Върховен ръководен орган на САИ е Общото събрание, което се провежда веднъж на 3 години.

        Дейността на Съюза между Общите събрания се ръководи от Управителен съвет , който избира Председател, Зам.-председатели и Изпълнително бюро и се контролира от Съюзен контролен съвет. Оперативната дейност се ръководи от Изпълнителен директор и Секретар.

 

      Награди и поощрения

За дългогодишна и активна дейност и особени заслуги за автоматиката и информатиката у нас

и в света членовете на САИ, както и други юридически и физически лица, в т.ч. и чуждестранни граждани могат да бъдат награждавани със званията „заслужил” и „почетен” член на САИ, както и с грамоти, парични и предметни награди.

 

  Основни дейности

  Научно-технически мероприятия /конференции, симпозиуми, семинари, лекции и др.;

През 2018 г. САИ ще проведе следните международни конференции и симпозиуми:

 • Семинар „Енергийна ефективност и автоматизация" , Индустриална изложба,София, Интер Експо Център, май 2018
 • Международна конференция „КомпСисТех”,21-22 юни 2018 г.
 • Международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи” – май 2018, Банкя
 • Международна конференция Автоматика и информатика, 3-5. 10. 2018 г., София
 • Конференция РАМ'2018 в рамките на дните на Джон Атанасов, октомври 2018, София
 •  

  Информационно-издателска дейност:

      - Списание “Автоматика и информатика”(излиза от 1967 г.) - приложно-информационно издание на САИ, в което се обхващат проблемите на приложението на научно-техническите постижения  в практиката, бизнеса и научно-техническата политика на страната в цялата област на автоматиката и информатиката. Публикуват се също информационни материали, производствени и делови съобщения, обяви и реклами.

     - Списание “Information Technologies and Control (излиза от 2003 г. на английски език)- научно издание на САИ, в което се публикуват оригинални научни и научно-приложни обзори, анализи и статии на български и чуждестранни автори. От 2014 г. списанието се индексира в 11 бази данни. Статиите имат DOI и след 2013 г. има on line достъп.

   

   Бизнес-информационни услуги, представяния и семинари на фирми и дейности, професионални контакти, реклами и други

   

  Обучение и преквалификация;

        Една от новите и най-значими дейности е прилагането на Европейския стандарт за компютърни умения (ECDL)

       ECDL е препоръчан от Европейската комисия като основен сертификат по компютърни умения на населението от страните на Европейския съюз. Като член на CEPIS и на консорциум ECDL-България, съставен от организации от системата на ФНТС, САИ участва активно в прилагането на стандарта в България.

   

   Клуб САИ – ежемесечни сбирки в София, Пловдив и други

   

   Международни контакти

   

  За контакти и информация:

  Съюз по автоматика и информатика,

  1000 София, ул. “Раковски” 108; стаи 413, 415;

  тел./факс 987 61 69;  e-mail: sai.bg.office@gmail.com; www.sai.bg