НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САИ ЗА 2017–2020 г.

Приети на Х-то Общо събрание на САИ (21 ноември 2017г.)